Uwagi do Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014 – 2016.

pwpNiestety z powodu wyjazdu nie mogłem wziąć udziału w konsultacjach czego bardzo żałuję. Ponieważ nie miałem dostępu do sieci i Program odebrałem dopiero przedwczoraj a dzisiaj jest ostatni dzień konsultacji, więc przekazuję parę uwag na gorąco. Do Raportu się nie odnoszę choć zawiera na pierwszy rzut oka błędy. Dla przykładu na terenie miasta istnieje obszar Natura 2000, a raport wskazuje, że jej brak jest walorem inwestycyjnym. Jednak bardzo dobrze, że taka szczegółowa analiza została wykonana.

 

 

Natomiast co do Programu. Jest on generalnie przygotowany w sposób rzeczowy i dosyć spójny. Co więcej prawie w całości jest zgodny z programem Platformy Obywatelskiej. Ze względu na brak czasu nie odniosę się do poszczególnych zapisów zgodnie z formularzem konsultacyjnym, przedstawię jednak rzeczy których w programie moim zdaniem brakuje lub, które należy należałoby pilnie zmienić.

    1. Celem głównym programu jest "Rozwój rynku pracy i przedsiębiorczości w Koninie przy wykorzystaniu walorów położenia miasta i stworzeniu warunków do rozwoju postaw kreatywnych i innowacyjnych." Moim zdaniem nie osiągniemy tego celu bez zmiany mentalności i przyzwyczajeń mieszkańców Konina do wielkiego przemysłu, do postaw roszczeniowych typu Praca mi się należy. Nie osiągniemy takiego celu bez wyzwolenia wśród mieszkańców Konina ducha przedsiębiorczości i samodzielności biznesowej. Program musi przynosić efekty zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasowej. Dlatego należy wprowadzić do programu elementy kształtowania postaw biznesowych już wśród najmłodszych mieszkańców Konina. Samo stworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Koninie już dzisiaj efektów raczej nie da, choć powinno być elementem programu. Elementem programowym PO w Koninie jest stworzenie Młodzieżowego i Akademickiego Centrum Kreowania Biznesu, którego misją będzie wyszukiwanie młodych przedsiębiorczych mieszkańców Konina i regionu konińskiego oraz związanie ich przyszłości z miastem. Centrum powinno umożliwić każdej młodej i przedsiębiorczej osobie powyżej 16 roku życia, założenie w Koninie firmy najniższym kosztem przy minimalnym ryzyku z kompleksowym wsparciem merytorycznym w początkowej fazie przedsięwzięcia. Centrum powinno zostać utworzone przez Samorząd Konina wspólnie z PWSZ w Koninie oraz innymi uczelniami, przy wsparciu instytucji otoczenia biznesu. Zadaniem Centrum powinno być zaszczepienie w młodych mieszkańcach Konina ducha przedsiębiorczości oraz przeprowadzenie młodej osoby przez cały proces tworzenia przedsięwzięcia biznesowego, od pomysłu do rozpoczęcia działalności gospodarczej (z kompleksowym doradztwem i wsparciem merytorycznym w początkowej fazie działania). Działania centrum powinny opierać się na trzech etapach pracy z młodzieżą:
  • W etapie wstępnym wprowadzone zostaną cykliczne szkolenia w formie zajęć pozalekcyjnych (już na poziomie szkół średnich) oraz zajęcia dla studentów w zakresie przygotowującym do uruchamiania własnej działalności gospodarczej. Zajęcia powinny być prowadzone przez przedstawicieli instytucji otocznia biznesu oraz osób, które w biznesie osiągnęły sukces.
  • W etapie drugim, powinno nastąpić wyławianie osób mających pomysły na prowadzenie działalności gospodarczej oraz pomoc merytoryczna w tworzenie planów biznesowych. Młodzi ludzie, których biznesplany będą posiadały potencjał umożliwiający odniesienie sukcesu, powinni otrzymać pomoc w założeniu firmy oraz kompleksowe wsparcie w poszukiwaniu środków na rozpoczęcie działalności dla swoich projektów. Centrum powinno wykorzystywać zarówno możliwości pozyskiwania środków w zakresie programów rządowych, funduszy unijnych, funduszy istniejących grup Businnes Angels oraz innych funduszy Venture Capitals. Jednocześnie powinien zostać stworzony fundusz gwarancyjny na przedsięwzięcia wymagające korzystania z bankowych linii kredytowych.
  • Etapem trzecim powinna być inkubacja i końcowa akceleracja przedsięwzięć. Inkubacja powinna być prowadzona dwukierunkowo, poprzez obsługę własną oraz przy wykorzystaniu inkubatorów internetowych (zwłaszcza dla start-up’ów ukierunkowanych na prowadzenie działalności internetowej). W okresie inkubowania trwającego 12 miesięcy, Centrum powinno zapewnić nowo powstałym podmiotom pełną nieodpłatną obsługę księgową firmy, konieczne pomieszczenia do prowadzenia działalności, wsparcie merytoryczne i doradztwo biznesowe przez doświadczonych przedsiębiorców, pracowników naukowych i przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu. W końcowej fazie inkubowania nastąpi akceleracja prowadzonego przedsięwzięcia, polegająca na analizie przedsięwzięcia biznesowego przez zespół mentorski oraz wskazanie dalszych możliwości i pożądanych kierunków rozwoju firmy.
  1. Jak wynika z analiz i ankietyzacji kolejnym elementem, który będzie przeszkadzał w osiągnięciu celu jest mały przepływ informacji gospodarczych oraz znaczne rozdrobnienie instytucji wspierania biznesu zarówno w zakresie obsługi merytorycznej jak i finansowej. Ponadto w obszarze miasta oraz aglomeracji konińskiej znajduje się wiele niewykorzystanych dobrze uzbrojonych obiektów poprzemysłowych. Pomimo tego tereny te nie znajdują jednak nabywców. Przyczyną tego, jest rozproszenie właścicielskie, a co za tym idzie słaby lub całkowity brak ich promocji. Obsługa lokalnego biznesu oraz potencjalnych inwestorów funkcjonuje na niskim poziomie. Aby poprawić ten stan rzeczy, powinno się wykorzystać kolejny element programu PO czyli stworzenie w Koninie Centrum Obsługi Klienta Biznesowego jako osoby zarządzającej Centralnym Parkiem technologiczno-przemysłowym (nie możemy mówić o parku przemysłowym, ponieważ w obecnym rozdaniu funduszy unijnych na ten cel środków już nie będzie). Podstawowym zadaniem centrum będzie stworzenie kompleksowych i skoncentrowanych w jednym miejscu usług doradczych, finansowych, informacyjnych, szkoleniowych, środowiskowych i promocyjnych dla przedsiębiorców Konina i konińskiego obszaru funkcjonalnego. Centrum powinno zostać utworzone przez Samorząd Konina i powiatu wspólnie z instytucjami otoczenia biznesu, we współpracy z uczelniami wyższymi i wsparciu instytucji finansujących. Jego zadaniem powinno być kompleksowe wspieranie wszelkich przedsięwzięć biznesowych w Koninie i jego obszarze funkcjonalnym m.in. poprzez: Utworzenie Centralnego Parku technologiczno-przemysłowego (proponuję taką nazwę ze względów biznesowych przy uzyskiwaniu jego finansowania), utworzenie i prowadzenie na terenie Parku inkubatora przedsiębiorczości, utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Parku lub przyłączenie go do którejś ze stref istniejących, inwentaryzacja i stworzenie bazy danych potencjalnych terenów inwestycyjnych, zarządzanie w imieniu Samorządu i podmiotów zainteresowanych tymi terenami oraz ich promocja w kraju i na świecie, poszukiwanie potencjalnych inwestorów oraz prowadzenie negocjacji w imieniu podmiotów zrzeszonych, obsługa finansowa podmiotów, organizacja Konińskich Targów Gospodarczych, współpraca z Samorządem Konina i powiatu w zakresie określania i formowania wniosków dotyczących dostosowywania aktów prawa miejscowego w zakresie koniecznym do poprawy rozwoju gospodarczego miasta, rozwój systemu wymiany informacji, współpracy i transferu wiedzy między jednostkami naukowymi i innymi podmiotami aktywnymi w obszarze innowacji a przedsiębiorcami itp.itd. Czyli generalnie cała obsługa biznesu w jednym miejscu.
  2. Forum Lokalnej Gospodarki. Organizacja takiego corocznego forum gospodarczego już zajęła się w roku bieżącym Platforma Obywatelska (http://www.forum.konin.pl , proponuję więc wprowadzić do programu nazwę spójną „Konińskie Forum Gospodarcze”. Domenę strony obecnego forum, gdzie również zamierzam jeszcze uruchomić gospodarczy panel dyskusyjny (tego również mi w Programie brakuje) z przyjemnością sprezentuję miastu.
  3. Ponadto proponuję przywrócenie Konkursu na Najlepszy Biznes Plan Konina , który z powodzeniem funkcjonował przez dwa lata, jako elementu który wspiera cel główny Programu a jednocześnie jest elementem promocji miasta.
  4. I na koniec jeszcze jedna uwaga, nie możemy obejmować Programem samego miasta Konina. W świetle najnowszych rozdań pieniędzy unijnych zdecydowaną rolę będzie odgrywać polityka aglomeracyjna, więc wskazane jest opracowanie Programu dla całego obszaru funkcjonalnego miasta.


To tak na gorąco, tematów na bardzo długie dyskusje miałbym dużo więcej, niestety czas stoi tu na przeszkodzie.

Z poważaniem
Jan Urbański


You have no rights to post comments